TERMINE Unserer GEBURTSVORBEREITUNS-KURSE

CK 001 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

11.01.2020 + 12.01.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 01A / 2020 Kursleitung: Anna Voigts

25.01.2020 + 26.01.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 002 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

15.02.2020 + 16.02.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 03 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

21.03.2020 + 22.03.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 04 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

18.04. + 19.04.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 05 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

16.05. + 17.05.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 06 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

20.06. + 21.06.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare 

CK 07 / 2020 Kursleitung: Ilka Kaufmann

11.07. + 12.07.2020 10-17 Uhr

Geburtsvorbereitung

WE-Crash-Kurs für Paare